آسیب شناسی توسعه کمی نامتوازن ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در رشته مهندسی معماری در سطح کشور
کد مقاله : 1000-ISEEC
نویسندگان:
سیده سمیه میرمرادی *
گروه مهندسی معماری - دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - بابل - ایران
چکیده مقاله:
آموزش عالی برای توسعه همه جانبه کشور امری ضروری است. در کشور ما برنامه توسعه دانشگاه های غیردولتی در کنار دانشگاه های دولتی با هدف های عدالتخواهی و پاسخ به تقاضای اجتماعی طی سالهای گذشته انجام شد. اما آنچه در کشور ما در روند توسعه کمی آموزش عالی ایجاد شد، توسعه کمی کنترل نشده و نامتوازنی در کشور بود. این پژوهش به بررسی وضعیت ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته مهندسی معماری در کشور پرداخته است. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته مهندسی معماری در دانشگاه ها و موسسات غیردولتی بسیار بالا و نامتوازن است. به نحوی که شاهد تراکم بسیار بالای موسسات آموزش عالی در برخی استان ها و کمبود آن در برخی دیگر هستیم. این موضوع باعث معضلات بسیاری مانند کاهش کیفیت آموزشی، بیکاری های منطقه ای، کم ارزش شدن مدرک تحصیلی، نرخ بالای بیکاران دارای مدرک دانشگاهی و معضلات دیگر می شود.
کلیدواژه ها:
توسعه کمی نامتوازن – ظرفیت پذیرش دانشگاه – آموزش عالی – مهندسی معماری
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است