ادراک کنشگران صنعت و دانشگاه از موانع اشتغال پذیری دانش آموختگان مهندسی
کد مقاله : 1001-ISEEC
نویسندگان:
ندا رضوی زاده *1، سیمین فروغ زاده2
1گروه پژوهشی جامعه شناسی، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی، مشهد
2جهاددانشگاهی مشهد
چکیده مقاله:
امروزه صنایع بخش درخور توجهی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را از میان دانش آموختگان دانشگاهی برمی گزینند. با این حال فعالان بخش صنعت ادعا می کنند کیفیات مورد نظر خود را در دانش آموختگان نمیابند. این پژوهش در صدد برآمد با رویکرد کیفی و مبتنی بر زمینه، ادراک مطلعان و فعالان کلیدی مرتبط با این حوزه را درباره موانع اشتغال پذیری دانش آموختگان مهندسی را واکاوی و طبقه بندی کند مطلعان کلیدی این پژوهش مشتمل بر 15 فعال بخش صنعت، اعضای هیات علمی دانشگاه در رشته های مهندسی و مدیر بخش عمومی بود. داده ها به روش تحلیل تماتیک تحلیل شد. یافته ها بار دیگر موید این است که فعالان بخش صنعت نیروهایی با شایستگی فراتر از دانش تئوریک دانشگاهی را طلب می کنند. تحول بازار کار و دگرگونی های فرهنگی داخلی و جهانی بازطراحی برنامه درسی، مکانیزم های انگیزه بخشی به کنشگران میدان دانشگاه و صنعت، و مشارکت فعال تر و ارگانیک بخش صنعت را در آموزش های عملی و مکمل دانشجویان ایجاب می کند. این امور مستلزم تغییر رویکردها و راهبردهای نظری، مدیریتی و اجرایی هم در صنعت و هم در دانشگاه است.
کلیدواژه ها:
آموزش مهندسی، اشتغال پذیری، ارتباط صنعت و دانشگاه، شایستگی های نیروی انسانی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است