اشتغال پذیری با تاکید بر مهارت های نرم در آموزش مهندسی: مروری بر یافته های پژوهشی داخلی و خارجی
کد مقاله : 1002-ISEEC
نویسندگان:
ندا رضوی زاده *
گروه پژوهشی جامعه شناسی، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی، مشهد
چکیده مقاله:
ار کار جهانی مهندسی امروز بیش از هر زمان دیگری بدون مرز و رقابتی شده است. در ایران نیز افزایش دارندگان مدارک تحصیلی مهندسی متناسب با افزایش فرصت های شغلی مهندسی نبوده است. برنده این رقابت کسانی هستند که بتوانند نیازهای کارفرمایان صنعتی را حتی المقدور برآورده سازند. بررسی پژوهشها در داخل ایران و در بستر جوامع توسعه یافته پساصنعتی و اقتصادهای در حال توسعه نشان میدهد هم در تجربه زیسته دانش آموختگان مهندسی شاغل به کار و هم مدیران صنایع، انتظارات از نیروی کار مهندسی متحول شده است. امروزه، تسلط به دانش فنی پایه و روزآمد برای دانش اموختگان مهندسی به نوعی پیشفرض محسوب میشود. اما نیروی کار قرن 21 باید با فضای جهانی شده، متکثر، چندفرهنگی و نوآوری طلب جدید خود را تطبیق دهد. از این رو، یک چرخش پارادایمی در حال وقوع است که در آن مهارت های عمومی و نرم در اشتغال پذیری دانش آموختگان مهندسی اهمیت فزاینده یافته است. زیرا پیچیدگی های مسایل مهندسی و لزوم همکاری با دیگران در بافت های مختلف، ایجاب می کند که مهندسان قرن 21 برای حل مسایل مهندسی، مهارت های نرم و اجتماعی را با دانش مهندسی تلفیق کنند.
کلیدواژه ها:
مهارت نرم، مهارت عمومی، اشتغال پذیری، آموزش مهندسی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است