سرنوشت علم در مهندسی ایران
کد مقاله : 1012-ISEEC
نویسندگان:
حسن بلورچی *
عضو پیوسته انجمن آموزش مهندسی
چکیده مقاله:
شیوه تعلیمات مَدرسی که پس از قرون طلایی تمدن مسلمانان و شروع انحطاط علم در دوره سلجوقیان معمول گشته است و هم اکنون هم ادامه دارد بر آموزش مهندسی امروز تأثیر می‌گذارد و بر آن بند نهاده است. روشنفکران قبل از انقلاب با متهم کردن علم به غرب‌گرایی بند دیگری بر آموزش مهندسی افزودند و اخیراً در یکی دو دهه اخیر با ابداع واژگانی مثل تولید علم، تولید اندیشه، تولید فرهنگ، تولید عالم، علم دچار خیال‌پردازی و آرزو مداری شده است و مشکل دیگری برای توسعه واقعی علم و آموزش مهندسی به وجود آمده است. مهندسان در کار روزانه خود این موانع و مشکلات را با پوست‌واستخوان خود احساس می‌کنند. سعی شده است این موارد به کمک مثال‌هایی نشان داده شود. کوششی به‌عمل‌آمده است که موقعیت علم به‌صورت کلی و تأثیر آن بر آموزش مهندسی به کمک نظرات چند نفر از پژوهشگرانی که به کاردیده وری علم مشغول بوده‌اند سنجیده شود. پیشنهاد شده است که می‌توان این موقعیت را به کمک سنجش ارجمنداری علم در دوره‌های مختلف و یک نمودار نشان داد.
کلیدواژه ها:
آموزش مهندسی، علم ، تاریخ علم، نظام علم، علم اسفل، سهروردی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است