بهبود کیفیت آموزش مهندسی زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی بر مبنای سنجش دستاوردها و مقایسه با اهداف برنامه آموزشی استاندارد
کد مقاله : 1013-ISEEC
نویسندگان:
حمیدرضا حیدری نوقابی *1، شروان عطایی1، جواد میرمحمد صادقی2
1هیات علمی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
2هیات علمی دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
چکیده مقاله:
افزایش کیفیت برنامه های آموزشی، یکی از مهمترین نیازهای آموزش عالی می باشد. مطمئن ترین راه رسیدن به کیفیت، داشتن چشم انداز مشترک و ارزیابی مستمر وضعیت و اتخاذ رویکردهای اصلاحی توسط گروه های آموزشی با جلب مشارکت حداکثری اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش آموختگان و سایر ذینفعان صنعت می باشد. در این مقاله، تجربه گروه خط و سازه های ریلی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران در این امر ارائه شده است. در این راستا، دستاوردهای آموزشی استاندارد ABET با نظرسنجی از 55 نفر از دانشجویان و دانش آموختگان اخذ شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. در حوزه توانمندی های تحصیلی و مهارت های حرفه ای، کیفیت برنامه آموزشی نسبتا مطلوب ارزیابی شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، اقدامات اصلاحی، نظیر تهیه برنامه نظارت بر فرآیند آموزش-ارزشیابی، تدوین برنامه بازدیدهای درسی، تهیه برنامه توسعه بین المللی، بازنگری در برنامه آموزشی، ارزیابی سالانه میزان رضایت از مدیر گروه و تهیه نقشه علمی گروه پیشنهاد شده است.
کلیدواژه ها:
افزایش کیفیت آموزش مهندسی، مهندسی زیرساخت های حمل و نقل ریلی، استقلال گروه های آموزشی، سنجش دستاوردهای استاندارد آموزشی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است