روش دیدگاه گسترده به‌منظور پیشرفت پارامتر‌های اصلی مبتنی بر جدول بلوم در آموزش مهندسی
کد مقاله : 1028-ISEEC
نویسندگان:
یگانه قندریز *1، سید محمدرضا ضیاییان نوربخش2، رقیه گوگ‌ساز قوچانی2
1گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، دانشکده مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، دانشکده مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
پیشرفت مسیر‌های آموزشی با ارائه راه‌کار‌های موثر، یکی از هدف‌های آموزشی است. شیوه‌های جدید آموزش بهتر است به‌گونه‌ای انتخاب شود تا علاوه‌بر هدف‌های آموزشی به توسعه پارامتر‌های اثرگذار در آموزش کمک کند. در روش پیشنهادی، ایجاد نگرش جدید با ایده دیدگاه گسترده مطرح می‌شود. هدف از این روش، رشد حوزه‌‌های اصلی در جدول بلوم شامل شناختی، عاطفی و روانی‌ـ‌حرکتی است. از این روش، می‌توان در بیش‌تر علوم و در همه مقطع‌‌های آموزشی بهره‌مند شد. توجه اصلی مقاله به اثر دیدگاه گسترده به طبیعت در انرژی‌های تجدیدپذیر است. نتیجه‌های نظرسنجی‌ها از دانشجو‌های دو گروه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نشان می‌دهد، این روش در آموزش مورد رضایت واقع شده است.
کلیدواژه ها:
آموزش مهندسی، دیدگاه گسترده، پیشرفت پارامتر‌های آموزشی، انرژی‌های تجدیدپذیر، جدول بلوم
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است