به‌کارگیری روش تشابه و تناقض تصویر‌ها در آموزش مهندسی
کد مقاله : 1029-ISEEC
نویسندگان:
یگانه قندریز *1، هستی سلیمانی1، سید محمدرضا ضیاییان نوربخش2، رقیه گوگ‌ساز قوچانی2
1گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، دانشکده مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، دانشکده مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
تصویر‌سازی یک ابزار آموزشی است که برای پشتیبانی هدف‌های یادگیری و خلاقیت به‌کار می‌رود. به‌کارگیری تصویرها در بهینه‌سازی تدریس، نقش اساسی دارد. در روش پیشنهادی، راه‌کار تشابه و تناقض در خلق تصویر در آموزش مطرح می‌شود. هدف از این روش افزایش جذابیت، ایجاد خلاقیت و نوآوری، ماندگاری و انتقال مفاهیم پیچیده به زبان ساده است که به پیشرفت مهارت‌های شناختی‌- ‌‌بصری کمک می‌کند. این روش در ترم‌های مختلف دانشگاهی در قالب آزمون، تکلیف، پرسش و دسته‌بندی داده‌ها بررسی شد. در یک نظرسنجی دانشجوها اثر تشابه و تناقض تصویر را در آموزش ارزیابی کردند. نتیجه‌های حاصل از نظرسنجی، رضایت دانشجو‌ها را نسبت به این روش نشان می‌دهد.
کلیدواژه ها:
آموزش مهندسی، تشابه و تناقض در تصویر‌سازی، افزایش بازدهی آموزش، خلاقیت و یادگیری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است