مطالعه موردی بر روی ارتباط بین حضور دانشجویان در کلاس و ارزیابی پایانی آنان در دروس برخط
کد مقاله : 1033-ISEEC
نویسندگان:
هادی علی اکبریان *
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
چکیده مقاله:
در این مقاله، موضوع ارتباط بین ازریابی نهایی دانشجویان و میزان حضور آن‌ها در کلاس درس بررسی می‌شود. با توجه به محدودیت اطلاعات، بررسی موردی بر روی چند درس ارائه‌شده به‌صورت برخط توسط نگارنده و یکی از همکاران وی انجام‌شده است. میزان همبستگی بین این دو متغیر به همراه نمودار رگرسیون خطی آن رسم و محاسبه شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که ضریب همبستگی پیرسون برای هر چهار مورد بالاتر از 5/0 است که به معنای ارتباط مستقیم بین دو متغیر ذکر شده است. به‌علاوه شیب نمودار رگرسیون بین دو متغیر نیز در بازه مناسب 4/0 الی 5/0 است.
کلیدواژه ها:
کلاس برخط، ارزیابی پایانی، حضور در کلاس، رگرسیون خطی، ضریب همبستگی پیرسون.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است