بررسی چالش‌های آموزش مهندسی برخط در دوران کرونا با استفاده از دیدگاه دانشجویان مهندسی دانشگاه تهران
کد مقاله : 1034-ISEEC
نویسندگان:
سما قریشی *1، سید امید فاطمی2، زهرا شاطرزاده یزدی3
1آموزش مهندسی، علوم مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2رییس مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران، تهران، ایران
3علوم مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:
در شرایط کنونی همه‌گیری COVID-19، جلسات درسی حضوری در سیستم‌های آموزشی با توصیه‌ی دولت‌ها به حالت تعلیق درآمده‌ است. به منظور ادامه‌ی آموزش، دانشگاه‌ها به اجرای یادگیری برخط روی آورده‌اند. در دو سال اخیر، اجرای یادگیری برخط در کنار مزایایی که برای آموزش عالی به همراه داشت با اشکالاتی روبرو بوده و دانش‌جویان با چالش‌های متعددی درگیر بوده‌اند. هدف کلی این پژوهش بررسی ادراک و نظرات دانش‌جویان رشته‌های مهندسی مقطع کارشناسی دانشگاه تهران درباره‌ی چالش‌های موجود و پیشنهادات آن‌ها برای کارآمدتر ساختن نظام یادگیری برخط در آموزش مهندسی می باشد. در این پژوهش که با مدل آمیخته انجام شده است، پرسشنامه‌ای با سوالات پایان باز طراحی و پاسخ‌های دانش‌جویان به سوالات تحلیل و کدبندی گردید و فراوانی کدهای تعیین شده در پاسخ دانش‌جویان مشخص گردید. مشکلات مربوط به ارزشیابی، یادگیری خودراهبر و تعامل، بیشترین فراوانی را در بین پاسخ دانش‌جویان در رابطه با چالش‌های موجود، داشتند.
کلیدواژه ها:
یادگیری برخط، یادگیری الکترونیکی ، چالش دانش‌جویان، آموزش مهندسی، کووید 19
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است