مروری بر تجربه ی طراحی و تحلیل گروهی یک چرخش سوار از منظر آموزش مهندسی
کد مقاله : 1036-ISEEC
نویسندگان:
سید محمد جعفر ذوی الانواری *1، علی مقداری2، حسن ایزانلو2، محمد صادق توحیدی نافع2، محمدمهدی آذربیک2، محمد درختی2، امیر رضا آسمان رفعت2، سجاد سلیمان زاده2، طاها قره باغی2، پارسا بهین فر2، سید امیر حسین سجادی3، حسین حسن پور2، محدثه لطفی2، کیوان نصیری2، حامد ناظمی3، محمد سجاد رمضانی2، محمد جمشیدیان2، علی اسماعیلی2، اسماعیل عسکری2، سامان رضایی2
1دانشکده ی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
2ایران، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
3ایران، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
چکیده مقاله:
در این مقاله ی گروهی، قسمتی از آموزش درس دینامیک پیشرفته در قالب پروژه های گروهی آموزش محور انجام شده است. در این پروژه قرار است مکانیزم یک چرخش سوار طراحی شده و سپس تحلیل های مهندسی بر روی آن انجام شود. سیستم این چرخش سوار بایستی به گونه ای طراحی گردد که شتاب مطلق سر انسان حداکثر برابر با شش برابر شتاب جاذبه گردد. ابتدایی ترین کاری بایستی انجام گردد طراحی های مفهومی می‌باشد. همچنین تحلیل های مهندسی مانند تحلیل دینامیک و شبیه‌سازی حرکتی، تحلیل المان محدود برای به دست‌ آوردن فرکانس های طبیعی و تعیین تغییر شکل های ناشی از بارگذاری انجام می شوند. در نهایت هم تحلیل های المان محدود انجام می‌ شوند. بعد از اتمام مراحل فوق در مورد مواد و فرآیندهای ساخت نیز مطالبی بیان خواهد شد.
کلیدواژه ها:
آموزش گروهی، دینامیک پیشرفته، چرخش سوار، طراحی، تحلیل دینامیکی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است