کاربرد بازی‌های رایانه‌ای در آموزش مهندسی: بررسی تجربه جهانی
کد مقاله : 1038-ISEEC
نویسندگان:
سیاوش هنری1، مسعود گوهری منش *2
1گروه عمران، داننشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربت حیدریه، ایران
چکیده مقاله:
کاهش رغبت تحصیلی دانشجویان از مهم‌ترین مشکلات حوزه‌ی آموزش مهندسی است. بازی‌های رایانه‌ای بعنوان یکی از ‏جذاب‌ترین ابزارهای چندرسانه‌ای می‌تواند در حوزه‌ی آموزش مهندسی بکار گرفته شده و انگیزه‌ی تحصیلی دانشجویان را تقویت ‏نماید. در این پژوهش، با هدف بررسی میزان اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای آموزشی در افزایش اشتیاق تحصیلی دانشجویان و ‏عوامل اثرگذار بر آن، مروری بر تجربیات جهانی در این حوزه انجام شده است. براساس مطالعات انجام شده، علاوه بر افزایش ‏اشتیاق، بازی‌های رایانه‌ای می‌تواند با استفاده از تکنیک‌های آموزشی متنوع در انتقال مفاهیم پیچیده علمی، القای حس مکاشفه ‏و افزایش قدرت تصمیم‌گیری دانشجو در مواجهه با شرایط شبه‌واقعی مؤثر باشد. براساس نتایج این پژوهش، در کنار مزایای ‏بالقوه‌ بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استفاده از این ابزارها در آموزش مهندسی با چالش‌های جدی همراه است. بازی‌های رایانه‌ای ‏آموزشی همواره باعث افزایش انگیزه‌ی دانشجویان نشده و پیش‌نیازهای فراوانی برای استفاده از ظرفیت آن‌ها در آموزش مهندسی ‏وجود دارد‏.
کلیدواژه ها:
بازی‌های رایانه‌ای، آموزش مهندسی، انگیزه تحصیلی، نظریه خودفرمانی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است