شناسایی و کاهش اثر تبانی در ارزیابی های گروهی با محاسبات ادراکی
کد مقاله : 1039-ISEEC
نویسندگان:
طاهره توکلی *، هومان تحیری
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:
یادگیری مشارکتی یک شیوه یادگیری آموزشی برای تعامل دانشجویان و دانش آموزان در گروه‌های کوچک به منظور یادگیری مفاهیم درسی و دستیابی به اهداف آموزشی است. عدم توانایی استاد و نبود زمان کافی برای بررسی عملکرد تک تک افراد در گروه، ارزیابی این نوع یادگیری را با چالش رو به رو می‌کند. یکی از روش ها برای برطرف کردن این چالش، استفاده از هم‌ارزیابی است. در این روش در هر گروه هر یک از افراد، میزان مشارکت و عملکرد سایر افراد را ارزیابی می‌کند. در این مقاله با تکیه بر روش ارزیابی توصیفی و به‌کارگیری محاسبات ادراکی، روشی نوین برای شناسایی و کاهش اثر تبانی افراد در گروه ارائه می‌شود تا نمره نهایی هر فرد دقیق و عادلانه محاسبه شود.
کلیدواژه ها:
یادگیری مشارکتی، هم‌ارزیابی، محاسبات ادراکی، تبانی ، مجموعه فازی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است