بررسی عوامل موثر بر آمار درخواست حذف ترم دانشجویان در دوران همه گیری کرونا
کد مقاله : 1040-ISEEC
نویسندگان:
محمدحسین سیگاری *1، سید عرفان سلیمی پور2
1گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران
2گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قوچان، فوچان، ایران
چکیده مقاله:
در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر تمایل دانشجویان به ارائه درخواست حذف ترم در شش نیمسال متوالی از مهر 1397 تا خرداد 1400 می پردازیم. سه نیمسال قبل از شیوع کرونا و سه نیمسال بعد از آغاز کرونا در ایران می باشد. مقایسه آمار نیمسال های مختلف نشان می دهد در اولین نیمسال تحصیلی که تحت تاثیر کرونا قرار گرفت (نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99)، بیشترین تعداد درخواست حذف ترم ارائه شده است. اما در نیمسال های بعدی که همچنان بیماری کرونا در ایران شایع بود، تعداد درخواست های حذف ترم تقریبا همانند شرایط عادی است. سپس تاثیر عواملی مختلف بر این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، به نظر می رسد ابلاغیه وزارت عتف مبنی بر امکان حذف ترم بدون احتساب در سنوات، که فقط برای نیمسال دوم 99-1398 اجرا شد، بیش از سایر عوامل بر این موضوع موثر بوده است.
کلیدواژه ها:
درخواست حذف ترم، آموزش الکترونیکی، سیاست های آموزشی، زیرساخت آموزش الکترونیکی، همه گیری کرونا
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است