مطالعه‌ی برنامه‌ی آموزشی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
کد مقاله : 1043-ISEEC
نویسندگان:
سیده فاطمه حسینی *1، محمدعلی رستم پور2
1دانشگاه صنعتی اصفهان
2دانشجوی دکترای مهندسی عمران - سازه، دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده مقاله:
کشورها برای پاسخگویی به نیازهای جوامع خود به افراد متخصص احتیاج دارند. دانشگاه‌ها به عنوان اصلی‌ترین نهاد پرورش مهندسان موظفند دانش‌آموختگان را برای پاسخ به این نیازها مهیا سازند. این نیازها در طی زمان تغییر می‌یابند؛ به همین دلیل برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها باید متناسب با آن‌ها به‌روزرسانی شوند. در این مقاله، به بررسی لزوم بازنگری در دروس تخصصی از برنامه‌ی آموزشی مقطع کارشناسی مهندسی عمران در دانشگاه صنعتی اصفهان پرداخته شد. بر این اساس پس از بررسی ابعاد موضوع، برنامه‌ی آموزشی مذکور با 10 دانشگاه جهان مقایسه و در رابطه با چگونگی ارتقاء آن بحث گردید. این مقایسه نشان داد که در برنامه‌ی آموزشی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان نسبت به زمینه‌هایی چون مدیریت و مهارت‌های مهندسی و نیز محیط‌زیست بی‌توجهی شده است. در انتها پیشنهادهایی برای بهبود برنامه‌ی آموزشی این دانشگاه ارائه گردید.
کلیدواژه ها:
برنامه‌ی آموزشی، کارشناسی، مهندسی عمران، نظام آموزشی عالی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است