الف) محورهای مقالات کنفرانس

1- بازطراحی و انعطاف‌پذیری در برنامه‌های آموزش مهندسی

1 -1 تمرکززدایی در برنامه‌های آموزش عالی

۲-۱ برنامه‌های آموزشی منطقه‌ای و بومی

۳-۱ آموزش مهارت‌های نرم

۴-۱ رقابت پذیری در آموزش عالی

۵-۱ آموزش مهندسی مشارکتی

۶-۱ ارتقای کیفیت از طریق ارزشیابی برنامه­های آموزش مهندسی

۷-۱ نوآوری در آموزش مهندسی در عصر هوش مصنوعی

۸-۱ جهانی شدن آموزش مهندسی و آینده دانشگاه­های فنی مهندسی

۹-۱ نقش نظام آموزش مهندسی در حل مسائل ناشناخته و ارائه راه حل‌های نوآورانه

 

۲-چالش­ها و چشم اندازهای آموزش الکترونیکی در آموزش مهندسی

۱-۲کاهش مشکلات آموزش در دوران کرونا از طریق همکاری‌های بین دانشگاهی

2-2 روندهای جهانی آموزش عالی و آینده دانشگاه‌های صنعتی ایران

۳-۲ مهمترین تحولات مرتبط با دانشگاه‌های صنعتی دنیا

۴-۲ آموزش الکترونیکی در دوران کرونا

۵-۲ دروس عملی در آموزش الکترونیکی

۶-۲ ارزیابی عمل‌رد در آموزش الکترونیکی

 

۳-ارتباط صنعت و آموزش مهندسی

۱-۳ نیازهای صنعت در آموزش مهندسی با تأکید بر تولید داخل

۲-۳ نقش سیاست‌های صنعتی در کیفیت آموزش مهندسی

3-3 آینده تکنولوژی و آموزش مهندسی در انقلاب صنعتی چهارم

۴-۳ جایگاه صنعت در آموزش مهندسی در ایران ۱۴۴۰

 

۴-بررسی موانع ارتقاء کیفیت آموزش مهندسی و ارائه راهکار برای غلبه بر آنها

۱-۴ هماهنگی بین برنامه‌های آموزشی وزارت علوم و آموزش و پرورش

۲-۴ رشد کمی دانشجویان: آسیب‌ها و فرصت‌ها

۳-۴ نقش ارزیابی و اعتبارسنجی در کیفیت آموزش مهندسی

4-4 نقش پیمان‌های آموزشی در کیفیت آموزش مهندسی

 

ب) محورهای پیشنهادی برای میزگردها

علاوه بر محورهای فوق که در بخش مقالات ذکر شدند، محورهای زیر نیز بطور خاص برای میزگرد­های کنفرانس پیشنهاد می شوند.

ب-1 پایش میزان اجرایی شدن راهکارهای ارائه شده در همایش‌های گذشته

ب-2 انتظارات صنعت از آموزش مهندسی

ب-3 انتطارات دانشجویان از آموزش مهندسی

ب-4 نقش زنان در آموزش مهندسی

 

پ) محورهای پیشنهادی برای کارگاه ها

از میان موارد فوق، موارد زیر برای برگزاری کارگاه مناسب به نظر می رسد.

پ-1 آموزش مهارت‌های نرم

پ-2 ارزشیابی برنامه­های آموزش مهندسی

پ-3 آموزش الکترونیکی در دوران کرونا

پ-4 دروس عملی در آموزش الکترونیکی

پ-5 ارزیابی عملکرد در آموزش الکترونیکی