پس از ثبت نام در سامانه و ورود مشخصات نویسندگان، عنوان و چکیده مقاله، لازم است نسخه کامل مقاله مطابق الگوی زیر تهیه و در دو نسخه PDF و WORD ارسال گردد.

 راهنمای نگارش مقالات فارسی