تسریع فرآیند داوری مقالات برگزیده کنفرانس در ژورنال Engineering Education Research
1400-05-31

مقالات برگزیده کنفرانس می توانند بعد از اصلاح و تکمیل در فرمت مناسب برای مجله Engineering Education Research ارسال شوند. فرآیند داوری در این مجله برای مقالات برگزیده کنفرانس تسهیل و تسریع می شود. 

https://www.springer.com/journal/42452/updates/17277408