کنفرانس در ISC نمایه شده است
1400-07-18

هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی در ISC نمایه شده است.