اهدای جوایز برگزیدگان در مراسم اختتامیه
1400-08-04

در مراسم اختتامیه کنفرانس، جوایز مسابقه دستیاران آموزشی اهدا خواهد شد.