اعضای کمیته راهبردی هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران:    

نام

محل خدمت

دکتر علی اشرفی زاده

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- مکانیک

دکتر مهدی ایران نژاد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی معدن

دکتر عباس بازرگان

دانشگاه تهران- دانشکده علوم تربیتی

دکتر محمد حسن پنجه شاهی

دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی شیمی

دکتر عبدالرسول پورعباس

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

دکتر جعفر توفیقی

دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی شیمی

دکتر پرویزجبه دارمارالانی

دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر ابوالقاسم اسداله راعی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی برق

دکتر مهدی رفیع زاده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی پلیمر

دکتر علیرضا رهایی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی عمران

دکتر جلال حجازی

دانشگاه علم و صنعت ایران-دانشکده مهندسی متالورژی

دکتر رضا حسینی ابرده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر حسین حسینی تودشکی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی هوافضا

مهندس حسین ساسانی

مدیرعامل و عضوهیأت مدیره شرکت ارزش آفرینان شبکه فراز

دکتر رحمت ستوده

دانشگاه تهران-  دانشکده مهندسی شیمی

دکتر سعید سهراب پور

دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر محمد شکرچی زاده

دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران

دکتر حمید رضا صفوی

دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشکده مهندسی عمران

دکتر حسن ظهور

دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر حسین عسگریان ابیانه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی برق

دکتر رضا فرجی دانا

دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر برات قبادیان

دانشگاه معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت ، معدن و تجارت

دکتر سیدحسن قدسی پور

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی صنایع

دکتر محمد کارآموز

دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران

دکتر طاهره کاغذچی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی شیمی

دکتر منصور کبگانیان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر سیدمحمدحسین کریمیان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی هوافضا

دکتر محمود کمره ای

دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر نصرت اله گرانپایه

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده مهندسی برق

دکتر رضا لطفی

دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی برق

دکتر سید احمد معتمدی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی برق

دکتر حسین معماریان

دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی معدن

دکترعلی مقداری

دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر محمود موسوی مشهدی

دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر جعفر میلی منفرد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی برق

دکتر معصومه نصیری کناری

دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی برق

دکتر سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی پزشکی

دکتر محمود یعقوبی

دانشگاه شیراز- دانشکده مهندسی مکانیک