اعضای کمیته اجرایی هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی به ترتیب حروف الفبا:

نام                                          

محل خدمت

دکتر سمیه اکبری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی نساجی

دکتر فیروز بختیاری نژاد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر بابک بنکدارپور

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی شیمی

دکتر رضا حسینی ابرده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر مهدی رفیع زاده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی پلیمر

دکتر منصوره سلیمانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی شیمی

دکتر مجید شالچیان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی برق 

مهندس ناهید شیخان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر- مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره وری

دکتر امیرنادر عسکرپور

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی برق

دکتر طه گودرزی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر لیلا نصرآزادانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی شیمی