ساعت/تاریخ

۱۴۰۰/۰۸/۰۳

۱۴۰۰/۰۸/۰۴

۱۴۰۰/۰۸/۰۵

۱۴۰۰/۰۸/۰۶

8:00

 

افتتاحیه

 

 

8:30


کارگاه 1

دکتر مهدی پور

نشست تخصصی 3

مهندس ریاضی

سخنران کلیدی

دکتر ستوده

9:00

سخنران کلیدی

Dr. Yusof

9:30

10:00

 

 

10:30

نشست تخصصی 1

دکتر کاغذچی

سخنران کلیدی

Dr. Ashmawy

نشست تخصصی 6

دکتر رفیع زاده

11:00

11:30

12:00

 ارائه پوستر

 ارائه پوستر

سخنران کلیدی

دکتر کریمیان

12:30

 

13:00

کارگاه 2

مهندس کنعانی

اختتامیه

13:30

سخنران کلیدی

دکتر امیرشاهی

نشست تخصصی 4

دکتر نیکبخت

14:00

 

14:30

 

15:00

نشست تخصصی 2

مهندس کزازی

نشست تخصصی 5

دکتر شالچیان

 

15:30

 

16:00

 

 

16:30


کارگاه 3

حذف شده است.

نشست مقاله 1

نشست مقاله 2

نشست مقاله 3

نشست مقاله 4

 

17:00

 

17:30

 

18:00

 

18:30

 

 

 

19:00

 

 

 

 مراسم افتتاحیه
۸:۰۰ تا ۸:۰۵ قرآن، سرود ملی و سرود دانشگاه
۸:۰۵ تا ۸:۱۵ کلیپ معرفی انجمن
۸:۱۵ تا ۸:۲۰ خیر مقدم توسط دبیر کنفرانس
۸:۲۰ تا ۸:۳۰ سخنرانی آقای دکتر اسلامی رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان
۸:۳۰ تا ۸:۴۰ سخنرانی آقای دکتر اشرفی زاده رئیس هیات مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران
۸:۴۰ تا ۸:۵۰ سخنرانی آقای دکتر رفیع زاده معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر