نشست تخصصی 1

موضوع نشست: زنان در آموزش مهندسی

مسئول نشست: دکتر طاهره کاغذچی

سخنران عنوان

دکتر طاهره کاغذچی
(مدیر نشست)

عضو وابسته فرهنگستان علوم و رییس کارگروه زنان و شورای زنان در علم و فناوری فرهنگستان علوم، استاد بازنشسته دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دکتر الهه الهی عضو شورای زنان در علم و فناوری فرهنگستان علوم، استاد بازنشسته دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران
دکتر زهرا رهایی

عضو شورای زنان در علم و فناوری فرهنگستان علوم، مدرس دانشگاه آزاد و دوره های تخصصی کسب و کار و مدیر عامل شرکت ناوک شیمی

دکتر فاطمه مهاجرانی عضو شورای زنان در علم و فناوری فرهنگستان علوم، معاون برنامه ریزی و توسعه مشارکت های سازمان نوسازی مدارس کشور
دکترمعصومه نصیری کناری        همکار مدعو فرهنگستان علوم، عضو شورای زنان در علم و فناوری فرهنگستان علوم، استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف


سخنران موضوع زمان

دکتر طاهره کاغذچی
( مدیر نشست)

خیر مقدم و ارایه گزارش نشست 10 دقیقه
دکتر الهه الهی تغییرات توالی نوکلئوتیدها در ژنوم ویروس عامل SARS-Cov-2 : پیامد برای ظهور سویه های جدید 10 دقیقه
دکتر زهرا رهایی نقش آموزش مهندسی در تقویت اکوسیستم کارآفرینی زنان 10 دقیقه
دکتر فاطمه مهاجرانی مهارت های نرم و آموزش مهندسی زنان 10 دقیقه
دکتر معصومه نصیری کناری از بحران کرونا چه آموختیم؟ 10 دقیقه
پرسش و پاسخ 10 دقیقه
جمع بندی نشست 10 دقیقه

 


 نشست تخصصی 2

موضوع نشست: آموزش مهندسی از دید دانشجویان مهندسی

مسئول نشست: آقای جمال کزازی

سخنران عنوان

آقای جمال کزازی
(مدیر نشست)

دانشجوی دکترای مهندسی برق مخابرات، دانشگاه تهران

خانم فائزه بابایی دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی، دانشگاه تربیت مدرس
خانم سارا موسوی صدر

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش مهندسی، دانشگاه تهران

آقای سیاسی راد دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه امیرکبیر
آقای امین بهروان        دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران


سخنران موضوع

آقای جمال کزازی
(مدیر نشست)

 

یادگیری فعال، نقد فضاهای پژوهشی دانشگاه، نقد روش تربیتی دانشجوبان کارشناسی مهندسی،

بررسی فرصت های مغفول در کارآموزی، نقد آیین نامه های مرتبط با آموزش مهندسی


 

خانم فائزه بابایی
خانم سارا موسوی صدر
آقای سیاسی راد
آقای امین بهروان