نشست تخصصی 1

موضوع نشست: زنان در آموزش مهندسی

مسئول نشست: دکتر کاغذچی

سخنران عنوان

دکتر طاهره کاغذچی
(مدیر نشست)

عضو وابسته فرهنگستان علوم و رییس کارگروه زنان و شورای زنان در علم و فناوری فرهنگستان علوم، استاد بازنشسته دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دکتر الهه الهی عضو شورای زنان در علم و فناوری فرهنگستان علوم، استاد بازنشسته دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران
دکتر زهرا رهایی

عضو شورای زنان در علم و فناوری فرهنگستان علوم، مدرس دانشگاه آزاد و دوره های تخصصی کسب و کار و مدیر عامل
شرکت ناوک شیمی

دکتر فاطمه مهاجرانی عضو شورای زنان در علم و فناوری فرهنگستان علوم، معاون برنامه ریزی و توسعه مشارکت های سازمان نوسازی مدارس کشور
دکترمعصومه نصیری کناری        همکار مدعو فرهنگستان علوم، عضو شورای زنان در علم و فناوری فرهنگستان علوم، استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف


سخنران عنوان زمان

دکتر طاهره کاغذچی
( مدیر نشست)

خیر مقدم و ارایه گزارش نشست 10 دقیقه
دکتر الهه الهی تغییرات توالی نوکلئوتیدها در ژنوم ویروس عامل SARS-Cov-2 : پیامد برای ظهور سویه های جدید 10 دقیقه
دکتر زهرا رهایی نقش آموزش مهندسی در تقویت اکوسیستم کارآفرینی زنان 10 دقیقه
دکتر فاطمه مهاجرانی مهارت های نرم و آموزش مهندسی زنان 10 دقیقه
دکتر معصومه نصیری کناری از بحران کرونا چه آموختیم؟ 10 دقیقه
پرسش و پاسخ 10 دقیقه
جمع بندی نشست 10 دقیقه نشست تخصصی 2

موضوع نشست: آموزش مهندسی از دید دانشجویان مهندسی

مسئول نشست: مهندس کزازی


 نشست تخصصی 3

موضوع نشست: هم آفرینی صنعت و دانشگاه

مسئول نشست: مهندس ریاضی


 نشست تخصصی 4

موضوع نشست: جایگاه آموزش کارآفرینی در دوره های مهندسی

مسئول نشست: دکتر نیکبخت


 نشست تخصصی 5

موضوع نشست: چالش ها و فرصت های یادگیری الکترونیکی در حوزه آموزش مهندسی

مسئول نشست: دکتر شالچیان


 نشست تخصصی 6

موضوع نشست: آسیب شناسی دانشجویان ورودی دوره های مهندسی

مسئول نشست: دکتر رفیع زاده