ارائه دهندگان مقالات شفاهی لطفا به نکات زیر توجه فرمایند:

  • ثبت نام حداقل یکی از نویسندگان مقاله الزامی است.
  • در روز کنفرانس مطابق با برنامه ارائه مقالات که در زیر آورده شده است، ارائه مقالات به صورت زنده در زمان تعیین شده انجام می شود.
  • به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی ارائه آنلاین از ارائه دهندگان مقالات درخواست می شود یک فایل پاورپوینت صداگذاری شده از ارائه خود به مدت حداکثر 1۲ دقیقه آماده کنند.
  • اسم فایل نهایی را کد مقاله قرار دهند.
  • فایل ارائه را حداکثر تا تاریخ ۳۰ مهرماه به آدرس ایمیل کنفرانس (iseec@aut.ac.ir) ارسال نمایند. 

نشست مقاله ۱
کد مقاله روز ارائه زمان ارائه
1000-ISEEC ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۶:۳۰-۱۶:۵۰
1008-ISEEC ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۶:۵۰-۱۷:۱۰
1012-ISEEC ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۷:۱۰-۱۷:۳۰
1018-ISEEC ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۷:۳۰-۱۷:۵۰

 

نشست مقاله 2
کد مقاله روز ارائه زمان ارائه
1014-ISEEC ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۶:۳۰-۱۶:۵۰
1005-ISEEC ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۶:۵۰-۱۷:۱۰
1013-ISEEC ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۷:۱۰-۱۷:۳۰
1006-ISEEC ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۷:۳۰-۱۷:۵۰

 

نشست مقاله ۳
کد مقاله روز ارائه زمان ارائه
1001-ISEEC ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۶:۳۰-۱۶:۵۰
1002-ISEEC ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۶:۵۰-۱۷:۱۰
1021-ISEEC ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۷:۱۰-۱۷:۳۰
1033-ISEEC ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۷:۳۰-۱۷:۵۰
1040-ISEEC ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۷:۵۰-۱۸:۱۰

 

نشست مقاله ۴
کد مقاله روز ارائه زمان ارائه
1034-ISEEC ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۶:۳۰-۱۶:۵۰
1024-ISEEC ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۶:۵۰-۱۷:۱۰
1039-ISEEC ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۷:۱۰-۱۷:۳۰
1038-ISEEC ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۷:۳۰-۱۷:۵۰