بررسی درس جدید آشنایی با مهارت‌های برق در راستای انتخاب آگاهانه مسیر شغلی
کد مقاله : 1021-ISEEC
نویسندگان:
سعید عبادالهی *1، کوثر خسروی2
1گروه آموزشی کنترل، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت تهران، تهران، ایران
2گروه آموزشی کنترل، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت تهران، تهران، ایران.
چکیده مقاله:
طراحی مسیر شغلی اولین مرحله برای گام نهادن در بازار کار است. هر فردی بایستی قبل از شروع کسب و کار، طراحی مسیر شغلی آینده خود را برنامه ریزی کند. در این مقاله به بررسی درس 3 واحدی "آشنایی با مهارتهای برق در کنترل" پرداخته شده است که تحت عنوان مباحث ویژه در کنترل برای نخستین بار در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1399-1400 به عنوان یکی از دروس اختیاری رشته مهندسی برق گرایش کنترل در راستای انتخاب آگاهانه‌ی مسیر شغلی آینده دانشجویان مهندسی برق ارائه شد و تعداد 58 نفر از دانشجویان این درس را اخذ کردند. پیشنیاز لازم برای اخذ این درس، درس کنترل خطی است که از دروس الزامی تمام گرایش‌ها می باشد. در ارائه‌ی این درس نیز از حضور دانش‌‌آموختگان موفق در حوزه‌های مختلف شغلی در زمینه‌ی مهندسی برق بهره گرفته شده است. نتایج این مقاله نیز حاصل بررسی‌ها و نظرسنجی‌های انجام شده از دانشجویان است. موضوعاتی چون هوش مصنوعی، کارآفرینی، اینترنت اشیا و اتوماسیون بیشترین اقبال ایشان را داشتند. با توجه به کارایی بالا و استقبال دانشجویان از این درس پیشنهاد می‌شود که این درس برای سایر رشته‌ها نیز سامان یابد.
کلیدواژه ها:
مسیر شغلی، مهندسی برق، آموزش، دانشگاه علم و صنعت ایران
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است